عشق آریایی درود به همه ی دوستان گلم من رضا از شیراز هستم عاشق هخامنش و کوروش بزرگ وایران و عشق و ..... هستم امید وارم از وب و نوشته هام خوشتون بیاد. خداحافظ گل نازم تموم حس آوازم خداحافظ وجود من برورویای یروازم خداحافظ گل پونه برو ازقلب ویرونه لالایی آی دل تنها کسی دردونمی دونه لالایی نم نم بارون بگیر آروم دل داغون نذاردستت بازم رو شه نذار اشکام بشه بارون حالا که تو نگاه تو منم مهمون ناخونده میرم امابدون قلبم تودستهای توجا مونده نمی دونی نمی دونی چه تنها سخته دل کندن آخه عاشق نبودی تو بدونی نازنین من http://ariyaei-love.mihanblog.com 2019-08-20T15:53:03+01:00 text/html 2012-01-24T20:33:05+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا می بینی...؟ http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/311 <div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="'times new roman', times, serif" size="5"><span style="line-height: 14px; text-align: right;"><br></span></font></div><font style="color: rgb(204, 51, 204);" color="#33ccff" face="'times new roman', times, serif" size="5"><span style="line-height: 14px; text-align: right;">می بینی سكوتم را؟</span></font><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="'times new roman', times, serif" size="5"><br style="line-height: 14px; text-align: right;"><br style="line-height: 14px; text-align: right;"><span style="line-height: 14px; text-align: right;">می بینی درماندگیم را ؟</span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="'times new roman', times, serif" size="5"><br style="line-height: 14px; text-align: right;"><br style="line-height: 14px; text-align: right;"><span style="line-height: 14px; text-align: right;">می بینی نداشتنت چه بر سر فریاد خاموشم آورده است؟</span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="'times new roman', times, serif" size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="'times new roman', times, serif" size="5"><br style="line-height: 14px; text-align: right;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><br>می بینی دیگر رویای نداشتنت هم نمی تواند تن لرزه های شبانه ام <br><br><br>را آرام كند؟<br><br><br></span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="'times new roman', times, serif" size="5"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;">می بینی هق هق نگاهم چه سرد بر دیواره ی همیشه جاودانه ی <br><br><br>نبودنت مشت می زند؟</span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="'times new roman', times, serif" size="5"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><br><br>می بینی ؟</span></font> </div> text/html 2012-01-24T20:29:59+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا قرار نبود... http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/310 <div style="color: rgb(204, 51, 204);" class="post_titlle"> <div class="comment"> <a target="_self" href="javascript:newComment(606)"><br></a> </div> </div> <span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5"><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><img src="http://www.newfun.ir/ax/dalghak_newfun.ir.jpg"></p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br></p><p style="margin: 10px 0px;" align="center">نمیدونم چی شد که اینجوری شد</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>نمیدونم چند روزه نیستی پیشم</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>اینارو میگم که فقط بدونی</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>دارم یواش یواش دیوونه میشم</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br></p><p style="margin: 10px 0px;" align="center">تا کی به عشق دیدن دوبارت</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>تو کوچه ها خسته بشم بمیرم</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>تا کی باید دنبال تو بگردم</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>از کی باید سراغتو بگیرم</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br></p><p style="margin: 10px 0px;" align="center">قرار نبود چشمای من خیس بشه</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>قرار نبود هر چی قرار نیست بشه</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>قرار نبود دیدنت آرزوم شه</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>قرار نبود که اینجوری تموم شه</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br></p><p style="margin: 10px 0px;" align="center">یادت میاد ثانیه های آخر</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>گفتی میرم اما میام به زودی</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>چشمامو بستم نبینی اشکمو</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>چشمامو وا کردمو رفته بودی</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br></p><p style="margin: 10px 0px;" align="center">قرار نبود منتظرت بمونم</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>قرار نبود بری و برنگردی</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>از اولش کناره من نبودی</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>آخرش هم کاره خودت رو کردی</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br></p><p style="margin: 10px 0px;" align="center">قرار نبود چشمای من خیس بشه</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>قرار نبود هر چی قرار نیست بشه</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>قرار نبود دیدنت آرزوم شه</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br>قرار نبود که اینجوری تموم شه&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px;" align="center"><br></p></font></span> text/html 2011-12-25T14:51:23+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا لعنت http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/309 <div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><img src="http://www.iranvij.ir/upload/images/hheyzb9zgpbhgoigchu.jpg"></span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;">لعنت . . .</span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;">به خیابان هایی که</span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;">گریه هاآزادانه در آن جفتگیری می کنند،</span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;">ولی</span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;">گرفتن دست تو در آن حرام است.</span></font></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"> <br></div> text/html 2011-12-25T14:50:48+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/308 <p style="color: rgb(204, 51, 204);"> <span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟<br><br></font></span></p><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ، بالاخره </font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت : آری من مسلمانم..<br><br><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا ، پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند&nbsp;</font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">قدمی از مسجد دور شدند ، جوان با اشاره به گله گوسفندان به پیرمرد گفت که میخواهد </font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش<span class="text_exposed_show" style="display: inline;">... کند و به کمک احتیاج دارد، پیرمرد و جوان&nbsp;</span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که </span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">به مسجد بازگردد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاورد..<br><br><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید :<br><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span">آیا مسلمان دیگری در بین شما هست ؟</font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده نگاهشان را به پیش </span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">نماز مسجد دوختند ، پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت :<br><br><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان&nbsp;</span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">نمیشود...!</span></font></span> </div> text/html 2011-12-25T14:50:01+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا خیانت http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/307 <span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div></font><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">چـرا سـاکـت نـمـی شـوی؟<br><br><br></font></span><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">صـدای نـفـس هـایـت . . . در آغـوش ِ او<br><br><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">از ایـن راه ِ دور هـم آزارم مـی دهـد !!!<br><br><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">لــعــنــتــی . . . آرامـتـر نـفـس نـفـس بـزن !</font></span><div> </div></div> text/html 2011-12-25T14:49:36+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا سیگار http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/306 <div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">گفتم:<br><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">با عشق زمان فراموش می شود ، و با زمان عشق!&nbsp;<br><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">سیگاری گوشه ی لب، گفت:<br><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">با سیگار هر دو...<br><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">آن زن آنقدر دلشکسته بود که یادش رفت<br><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4">بعد از آخرین کام سیگار را پرت کند نه خودش را...</font></span></div> text/html 2011-12-25T14:46:54+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا تنهایی http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/305 <span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px; color: rgb(204, 51, 204);"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5">به خودت می آیی،<br><br></font></span><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند،<br><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5">نه دستی که شانه هایت را بگیرد،<br><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد<br>&nbsp;</font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></div><div style="color: rgb(204, 51, 204);"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 14px;"><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تنهایی یعنی این</font></span><div> </div></div> text/html 2011-11-12T08:32:07+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا رفیقان آمدند دشمن به فریادم برس http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/304 <div style="color: rgb(204, 51, 204);" class="p-title"><a href="http://sanboleshgh.blogfa.com/post-35.aspx"><br> </a></div> <div style="text-align: right; color: rgb(204, 51, 204);"><p><font size="4">بس کلک دیدم ز رفیقان دغل&nbsp;</font></p> <p><font size="4"><br> </font></p> <p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی سبب نیست که به جمع رفقا مشکوکم</font></p> <p><font size="4"><br> </font></p> <p><font size="4">مطربی گشته ام سخت تعجب نکنید <br> </font></p> <p><font size="4"><br> </font></p> <p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چون هم به وفا هم به جفا مشکوکم <br> </font></p> <p><font size="4"><br> </font></p> <p><font size="4">ای رفیقی که همکنون شنوی شعر مرا&nbsp;</font></p> <p><font size="4"><br> </font></p> <p><font style="color: rgb(0, 153, 255);" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رک و بی پرده بگویم به توهم مشکوکم&nbsp;</font></p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p style="text-align: center;"><img alt="http://www.img4up.com/up2/91219292146582117694.jpeg" src="http://www.img4up.com/up2/91219292146582117694.jpeg" width="376" height="435"></p><p style="text-align: center;"><br></p></div> text/html 2011-10-21T19:43:10+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا دکتر شریعتی http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/299 <div style="color: rgb(204, 51, 204);" class="posttop"><a href="http://milad44.mihanblog.com/post/160" title="دکتر شریعتی"><font size="4"><br></font></a></div> <font style="color: rgb(204, 51, 204);" face="Times New Roman"><span style="font-size: 20pt;" dir="rtl" lang="AR-SA">الهی</span></font><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: 20pt;"><font face="Times New Roman"> !<br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">با خاطری خسته ، دلی به تو بسته ، دست از غیر تو شسته ، <br><br>در انتظار رحمتت</span><span lang="AR-SA"> <span dir="rtl">نشسته ام<br><br></span></span><span dir="rtl" lang="AR-SA">میدهی کریمی ، نمیدهی حکیمی<br><br></span><span dir="rtl" lang="AR-SA">می خوانی شاکرم ، می رانی صابرم<br><br></span><span dir="rtl" lang="AR-SA">الهی</span> !<br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">احوالم چنانست که می دانی و اعمالم چنین است که میبینی، نه<br>&nbsp;پای گریز دارم نه</span><span lang="AR-SA"> <span dir="rtl">زبان ستیز<br><br></span></span><span dir="rtl" lang="AR-SA">الهی</span> !<br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">مشت خاکی را چه شاید ، و از او چه برآید و با او چه باید</span> …<span dir="rtl" lang="AR-SA">؟</span></font></span> text/html 2011-10-21T19:40:49+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا بیوگرافی من http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/298 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> شناسنامه زندگی<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> نام:رنج<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> نام پدر:مشقت<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> شهرت:اواره<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> شغل:ولگردی<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> محل صدور:دنیای فراموش شدگان<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> شماره شناسنامه:نامعلوم<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> نام مادر:سلطان غم<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> نام همسر:گریه<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> دین:مسلمان<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> محل کار:شرکت نا امیدی<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> محل سکونت:شهر مکافات<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> محکومیت:زندگی کردن<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> جرم:به دنیا امدن<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> هدف:دنیای اخرت<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> تاریخ تولد:هزاروسیصدوهیچ<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> گروه خونی:نفت سیاه<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> ادرس:خیابان بدبختی<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> چهارراه تنهایی<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> کوچه دربدری<br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> بلوک بی نهایت<br><br></span></font> text/html 2011-10-15T07:10:39+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا ش http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/297 <br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-size: 15pt; color: rgb(204, 51, 204); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" color="#e6282c" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;"><font><font><font><font><font><font><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><div id="postbody"><p style="text-align: center;"><font size="3">مادرم میگفت :</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">عاشقی ۱ شب است و پشیمانی ۱۰۰۰ شب الان ۱۰۰۰ </font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">شب است پشیمانم که چرا ۱ شب </font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">عاشقی نکردم .</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">( دکتر علی شریعتی) </font></p> </div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2011-10-13T19:29:21+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا ♥♥♥دوست دارم♥♥♥ http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/296 <div style="color: rgb(204, 51, 204);" id="posttitle"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><a href="http://kabuse-tanhaee.mihanblog.com/post/64"><b><br></b></a></font></font></div> <p style="color: rgb(204, 51, 204);" align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7132373438/0_150_.gif" align="baseline" border="0" hspace="0"></font></font></p><p style="color: rgb(204, 51, 204);" align="center"> </p><p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیین عشق بازی دنیا عوض شده است/شیرین وفرهاد هم عوض شده/</font></p> <p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="times new roman, times, serif" size="4">سر همچنان به سجده فروبرده ام ولی/</font></p> <p style="color: rgb(204, 51, 204);"><font face="times new roman, times, serif" size="4">درعشق سالها &nbsp;هست كه فتوا عوض شده است </font></p> text/html 2011-10-12T19:29:34+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا غم من http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/294 <div style="color: rgb(204, 51, 204);" id="postbody"><p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong><img alt="" src="http://i3.tinypic.com/2uqjhip.gif" align="baseline" border="0" hspace="0"></strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>شبی غمگین شبی بارانی و سرد&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>&nbsp;مرا&nbsp;در&nbsp;غربت&nbsp;فردا&nbsp; رها&nbsp; &nbsp;کرد </strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>دلم&nbsp; در&nbsp; حسرت&nbsp;دیدار&nbsp;او&nbsp;&nbsp; ماند&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>&nbsp;مرا&nbsp;&nbsp; چشم&nbsp;&nbsp;انتظار&nbsp; کوچه ها&nbsp; کرد </strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>به من می گفت تنهایی غریب&nbsp;است&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>&nbsp;ببین با غربتش با من چه ها کرد </strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>تمام&nbsp;هستی ام&nbsp;&nbsp;بود&nbsp;&nbsp;و&nbsp; ندانست&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;که&nbsp;در&nbsp; قلبم چه&nbsp;آشوبی&nbsp;به پا کرد </strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>او&nbsp; هرگز&nbsp;&nbsp;شکستم&nbsp;را&nbsp; نفهمید&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font size="3"><strong>&nbsp; اگر&nbsp;&nbsp; چه&nbsp; تا&nbsp;&nbsp; ته&nbsp; &nbsp;دنیا&nbsp;&nbsp; صدا&nbsp;&nbsp; کرد </strong></font></font></font></p></div> A text/html 2011-10-09T19:34:19+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا به کدامین گناه؟؟؟ http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/292 <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="7">به کدامین گناه؟؟؟؟؟؟؟؟</font><br></div> text/html 2011-10-01T19:27:48+01:00 ariyaei-love.mihanblog.com رضا چوپان دروغگو http://ariyaei-love.mihanblog.com/post/291 <img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Crocuta-hejda.jpg/200px-Crocuta-hejda.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"> <p><font color="#cc00ff" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;چوپان دروغ گو</font></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">"زمین&nbsp;&nbsp; از&nbsp; <font color="#cc0000">گرگ&nbsp; </font><font color="#cc00ff">لبریز&nbsp; است "</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">"و <font color="#cc0000">کفتار </font><font color="#cc00ff">از در و دیوار می بارد "</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">"و <font color="#cc0000">روبه </font><font color="#cc00ff">"</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">" می کند &nbsp;حمله <font color="#cc0000">شبانگاهان </font><font color="#cc00ff">"</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">چنین&nbsp; &nbsp;گفت&nbsp; &nbsp;<font color="#cc0000">مردک&nbsp; &nbsp;چوپان</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">زمان <font color="#cc0000">ترک کوهستان</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">تمام &nbsp;بره ها &nbsp;از &nbsp;ترس &nbsp;لرزیدند</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">تمام&nbsp;&nbsp; بره ها&nbsp; یک&nbsp; باره نالیدند</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">و <font color="#cc0000">چوپان</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">با&nbsp; &nbsp;دو&nbsp; <font color="#cc0000">چشم &nbsp;اشک افشان&nbsp;&nbsp; </font><font color="#cc00ff">رفت</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">و بعد از <font color="#cc0000">چند هفته </font><font color="#cc00ff">از </font><font color="#cc0000">سفر </font><font color="#cc00ff">برگشت</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">و عزم <font color="#cc0000">گله خود </font><font color="#cc00ff">کرد</font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">و ناگه دید</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc00ff" size="5">که گله همچنان بر جای خود باقی ست</font></p>